Άρθρο 1 έως 4 ( ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΤΙΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
" ΚΟΖΙΑΚΑΣ " ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2001 - 2002
Home

Άρθρο 5
 • 5.1. Οι κυνηγοί οφείλουν να παρουσιάζονται στο Δασαρχείο Τρικάλων (Κυνηγετική Περιοχή, οδός Κολοκοτρώνη 35, γραφείο 4, τηλ. ( 0431 ) 20565 ) , μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα που καθορίστηκε να κυνηγήσουν και κατά τις εργάσιμες ώρες ( 7.30 - 2.30 ) ή να στείλουν αντιπρόσωπό τους σε περίπτωση κωλύματος και να φέρουν μαζί τους την κοινή άδεια κυνηγίου, άδεια της Ε.Κ.Π. ( σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί άδεια, ακολουθεί αμέσως η διαδικασία εκδόσεώς της ) για να καθοριστεί η ημέρα εισόδου, ο αριθμός των θηραμάτων, τα όργανα που θα τους οδηγήσουν κ.λ.π.
 • 5.2. Η ειδική άδεια και η άδεια εισόδου παραδίδονται στα αρμόδια δασικά όργανα πριν αρχίσει το κυνήγι και επιστρέφονται αφού τελειώσει.
 • 5.3. Ο κυνηγός που παρουσιάζεται στους τόπους συγκέντρωσης για να κυνηγήσει και στερείται ειδικής αδείας ή δεν έχει καθορισθεί επ'αυτής ο χρόνος κυνηγίου, ο χώρος κλπ. στοιχεία της άδειας κυνηγίου, δεν έχει το δικαίωμα να κυνηγήσει.
 • 5.4. Ειδικές άδειες δεν εκδίδονται στον χώρο κυνηγίου ή στους τόπους συγκέντρωσης από τους θηροφύλακες παρά μόνον στο γραφείο της Ε.Κ.Π. από τον Επόπτη της Κ.Π. ή από εξουσιοδοτημένους από αυτόν υπαλλήλους.
 • 5.5. Ο κυνηγός ενημερώνεται από τους υπεύθυνους της Κ.Π. για τον τόπο συγκέντρωσης, ώρα έναρξης του κυνηγίου καθώς και για κάθε άλλη λεπτομέρεια που έχει σχέση με το κυνήγι.
 • 5.6. Οι κυνηγοί πρέπει να γνωρίζουν τον κανονισμό των κυνηγετικών περιοχών και τα θηράματα της περιοχής.
 • 5.7. Η Θήρα αρχίζει στις 7.00 η ώρα το πρωϊ και τελειώνει στις 2.00 το μεσημέρι. Τις απογευματινές ώρες δεν ασκείται θήρα στην Ε.Κ.Π. Στις περιπτώσεις που ο χώρος θήρας είναι απομακρυσμένος δύναται ο Επόπτης Κ.Π. να ορίσει χρόνο έναρξης θήρας νωρίτερα από τις 7.00 η ώρα το πρωϊ.
 • Άρθρο 6
 • 6.1. Ο κάθε κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του μόνο ένα όπλο. Επιτρέπεται η χρήση επαναληπτικών όπλων ( καραμπίνες ) και με γέμισμα μέχρι τρία ( 3 ) φυσίγγια. Για το κυνήγι των μεγάλων τριχωτών, τα φυσίγγια υποχρεωτικά θα είναι μονόβολα.
 • 6.2. Κάθε κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι δύο ( 2 ) σκυλιά πτερωτού θηράματος τα οποία πρέπει να υπακούουν απόλυτα στο πρόσταγμά του.
 • 6.3. Σε τομείς που δεν υπάρχει κίνδυνος ζημιών σε θηράματα, ο Επόπτης δύναται να επιτρέψει στους κυνηγούς να χρησιμοποιούν σκυλιά διώξεως.
 • Άρθρο 7
 • 7.1. Ο κυνηγός ή η ομάδα κυνηγών που λαμβάνει μέρος στο κυνήγι μέσα στην Ε.Κ.Π. συνοδεύεται πάντα από αρμόδιο δασικό όργανο της Κ.Π.
 • 7.2. Απαγορεύεται η απομάκρυνση από την ομάδα μεμονωμένων κυνηγών. Οι παραβάτες απομακρύνονται από την Κ.Π. και στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση. Οι ντόπιοι κυνηγοί μέχρι 5 άτομα συγκροτούν υποχρεωτικά μία ομάδα , εφ'όσον είναι περισσότεροι συγκροτούν δύο ( 2 ) ομάδες ή και τρείς ( 3 ).
 • 7.3. Ο κυνηγός που τραυματίζει, κατά την απόλυτη κρίση του δασικού οργάνου που παρακολουθεί το κυνήγι, θήραμα και δεν το συλλαμβάνει, καταβάλλει το μισό της προβλεπόμενης για το θήραμα αξίας.
 • 7.4. Επιτρέπεται το κυνήγι των αρσενικών φασιανών καθώς και το 50% των θηλυκών φασιανών.
 • Άρθρο 8
 • 8.1. Κατά το τέλος του κυνηγίου, ο φύλακας θήρας ή το εντεταλμένο δασικό όργανο της Κ.Π. , θα εκδίδει απόδειξη πληρωμής στο τριπλότυπο ή διπλότυπο στέλεχος της Κ.Π. το οποίο θα έχει τις αυτές ενδείξεις με την ειδική άδεια και θα εισπράτει το σχετικό ποσόν. Το αντίγραφο της απόδειξης που θα δίδεται στον κυνηγό , αποτελεί νόμιμο τίτλο κατοχής των θηραμάτων που αναγράφονται.
 • 8.2. Η ομάδα κυνηγών δικαιούται να κατανέμει μεταξύ των μελών της μέχρι το ανώτερο επιτρεπτό όριο, τα θηράματα που κυνηγήθηκαν απ'αυτούς.
 • 8.3. Οταν η ομάδα αποτελείται από κυνηγούς με διαφορετική άδεια τότε οι τιμές όλων των φονευθέντων θηραμάτων καθορίζονται από τις μεγαλύτερες τιμές θηραμάτων που αναγράφονται στις ειδικές άδειες των κυνηγών της ομάδας.
 • Άρθρο 9
 • 9.1. Με απόφαση του Δ/ντού Δασών ύστερα από εισήγηση του Επόπτη της Ε.Κ.Π. είναι δυνατόν να τροποποιηθεί το πρόγραμμα θήρας κατά χώρον ή να διακόπτεται για ορισμένο χρόνο ή τελεσίδικα, ή να παραταθεί μέχρι ένα μήνα.
 • 9.2. Διακόπτεται το κυνήγι σε οποιαδήποτε περίπτωση κρίνει τούτο αναγκαίο ο φύλακας θήρας.

  Άρθρο 10 ( ΑΡΙΘΜΟΣ - ΤΙΜΕΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ )