ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΡΟΥ
Καταφύγια άγριας ζωής
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α'/27-8-98) τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 (άρθρο 253, 254 παρ. 5, 6, 7 και 8 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205 Α') που αφορούν τα καταφύγια θηραμάτων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 2637/98 ο θεσμός των καταφυγίων θηραμάτων αλλάζει φιλοσοφία. Η μέχρι τώρα λειτουργία τους είχε σαν σκοπό την αύξηση των θηρευομένων ειδών εντός του καταφυγίου.
Τα καταφύγια θηραμάτων πλέον μετονομάζονται αυτοδικαίως σε καταφύγια άγριας ζωής και δεν απαιτείται για αυτό νέα διαδικασία επανακήρυξης (παρ. 1, άρθρο 57). Οι λειτουργίες που πρέπει να επιτελούν, τα κριτήρια επιλογής τους καθώς και οι σκοποί που πρέπει να επιτυγχάνονται μέσω του νέου θεσμού, είναι περισσότερο σύνθετοι, πολύπλοκοι και αποσκοπούν στην διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, στην προστασία των ειδών, καθώς στην διατήρηση των σπάνιων και απειλούμενων ειδών της πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας, καθώς και την προστασία και την αύξηση του πληθυσμού των θηραμάτων. Με το εν λόγω άρθρο κατά συνέπεια, ο στόχος ενός καταφυγίου άγριας ζωής, δεν επικεντρώνεται πλέον μόνο στα θηράματα.
Καθορίζονται οι απαγορεύσεις καθώς και οι επιτρεπτές επεμβάσεις και οι όροι κάτω από τους οποίους πραγματοποιούνται εντός των καταφυγίων άγριας ζωής:
  Εντός των καταφυγίων άγριας ζωής απαγορεύεται:
 • Η θήρα κάθε είδους της άγριας πανίδας.
 • Η σύλληψη κάθε είδους της άγριας πανίδας.
 • Η καταστροφή κάθε είδους ζωνών με φυσική βλάστηση.
 • Η καταστροφή των ζωντανών φυτοφρακτών.
 • Η αμμοληψία.
 • Η αποστράγγιση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων
 • Η ρύπανση των υδατικών πόρων.
 • Η ένταξη έκτασης του καταφυγίου άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό
Εντός των καταφυγίων άγριας ζωής επιτρέπεται (αφού προηγουμένως υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α' και χορήγηση έγκριση περιβαλλοντικών όρων) η εκτέλεση έργων και εργασιών (ιδιωτικών, Δημοσίων) και κυρίως:
 • Αλιευτικών έργων
 • Έργων αναδασμού
 • Τουριστικών Εγκαταστάσεων
 • Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
 • Κατασκηνώσεων
 • Λατομείων
 • Μεταλλείων
 • Δρόμων
  Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται:
 • α) η σύλληψη ειδών της άγριας πανίδας και η μεταφορά τους προς εμπλουτισμό άλλων κατάλληλων περιοχών μόνο από την Δασική Υπηρεσία και
 • β) η σύλληψη ειδών της άγριας πανίδας ή η συλλογή ειδών αυτοφυούς χλωρίδας για ερευνητικούς, επιστημονικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Προβλέπεται η δυνατότητα επί πλέον απαγορεύσεων ή η δυνατότητα να τίθενται όροι ή περιορισμοί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
 • Στην άσκηση αλιείας
 • Στην άσκηση γεωργίας
 • Στην άσκηση βοσκής
 • Στις Υλοτομίες
 • Στη Χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 • Στη συλλογή και κοπή: αρωματικών φυτών – βαφικών φυτών – αρωματικών φυτών – μελισσοκομικών φυτών – ανθοκομικών , διακοσμητικών φυτών για εμπορικούς σκοπούς.
Δύναται δηλαδή μετά από εισήγηση της δασικής αρχής να εκδίδονται αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για απαγόρευση ή ρύθμιση των παραπάνω δραστηριοτήτων εντός των καταφυγίων άγριας ζωής.
Η Δασική Υπηρεσία δύναται να προγραμματίζει και να εκτελεί ειδικά έργα : (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 998/1979 – ΦΕΚ 289/Α'/79) βελτίωσης του βιοτόπου των καταφυγίων άγριας ζωής όπως:
 • Σπορές
 • Φυτεύσεις
 • Ποτίστρες
 • Υδρομαστεύσεις
 • Περιφράξεις
 • Ταΐστρες
Καθώς και έργα ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας όπως :
 • Αναδάσωση
 • Διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων με παραδοσιακές καλλιέργειες
 • Αναβάθμιση και αποκατάσταση υγροτοπικών εκτάσεων
 • Δημιουργία και ανάπτυξη υγροτοπικών εκτάσεων
 • Δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυτικής βλάστησης
 • Δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος των αγροτικών δρόμων και σε ελώδεις εκτάσεις
copyright © 2008 Κ.Σ.Λέρου   Web by: Kynigos.Net