ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΡΟΥ
 
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΡΟΥ
    O Σκοπός :
  • Η συμβολή στη δημιουργία πειθαρχημένης Κυνηγετικής συνείδησης, η φύλαξη της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της περιφέρειάς μας, η λήψη διαχειριστικών μέτρων για την προστασία και την ανάπτυξη του θηράματος αποτελούν τον πρώτιστο θεσμοθετημένο στόχο της οργάνωσής μας.
  • Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λέρου, διαδραματίζει από την ίδρυση του σπουδαίο ρόλο στην προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς, με βάση τις αρχές της αειφορίας.
  • Διαθέτει το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων του σε δραστηριότητες που βοηθούν την ανάπτυξη των ειδών της άγριας πανίδας, είτε αυτά αποτελούν θηρεύσιμα είδη είτε όχι και στην βελτίωση των βιοτόπων τους.
  • Οι φιλοθηραματικές πολιτικές της Κυνηγετικής μας οργάνωσης αποσκοπούν στην αναγκαία προστασία των θηρεύσιμων ειδών. Επιβάλλουν δε την χρηστή διαχείριση των ειδών με βασική αρχή την έννοια της αειφορίας (χρησιμοποιώ αυτό που προστατεύω και προστατεύω αυτό που χρησιμοποιώ).
  • Η γνώση των ορίων προστασίας, των κανόνων και των κυνηγετικών αρχών, αποτελούν πρωτεύοντα στόχο της οργάνωσής μας, για την προστασία και αναβάθμιση των θηραματικών πληθυσμών και την προάσπιση της δραστηριότητάς μας.
  • Η Κυνηγετική οργάνωση λειτουργεί κάτω από τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας.
copyright © 2008 Κ.Σ.Λέρου   Web by: Kynigos.Net