Από το αρχείο του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου

Στο αρχείο του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου, βρίσκεται βιβλιοδετημένος ένας τόμος του μηνιαίου περιοδικού «Κυνηγετικά Νέα», που εκδίδονταν από τον κ. Αλέκο Πειρουνάκη, στο τυπογραφείο του κ. Αλέξανδρου Θ. Λαμπρόπουλου στην Αθήνα.
Στο τεύχος 142 του Ιανουαρίου 1939, στην πρώτη του σελίδα αναγράφεται ως έτος κυκλοφορίας του περιοδικού, το IX (9ο έτος). ΄Ετσι οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η πρώτη κυκλοφορία αυτού του περίφημου κυνηγετικού περιοδικού ήταν το 1930. Αυτό επιβεβαιώνεται και από άρθρο του εκδότη του περιοδικού στο τεύχος με αριθμό 138 (Σεπτέμβριος 1938) που έχει ως τίτλο «Προς το ένατον έτος», το οποίο όμως δεν βρίσκεται στην κατοχή μας.
Τα τεύχη που περιλαμβάνει ο τόμος που βρίσκεται στο αρχείο του Συλλόγου μας είναι τα με αριθμό 142 έως 153 του έτους 1939. Στα 12 αυτά τεύχη του περιοδικού βρίσκει κανείς αρκετές αναφορές για τον Σύλλογό μας και τις δραστηριότητές του εκείνη τη χρονιά, αλλά και πληροφορίες για άλλους κυνηγετικούς Συλλόγους της Ελλάδας. Επίσης πολύτιμο φωτογραφικό υλικό, λεζάντες και διαφημίσεις της εποχής, άρθρα και απόψεις γύρω από το κυνήγι, πληροφορίες σχετικές με τη νομοθεσία εκείνης της περιόδου κ.α.
Ξεχώρισα το άρθρο του Σαββέριου Φουρτουνιάδη, ως πρώτη παρουσίαση αυτού του πολύτιμου υλικού από το Διαδίκτυο, για δύο κύριους λόγους. Πρώτον τιμητικά προς το πρόσωπό του, γιατί ο υπογράφων ήταν δραστήριο μέλος του Κυνηγετικού μας Συλλόγου και δεύτερον γιατί το κείμενό του αποτελεί και ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των κυνηγετικών εξορμήσεων εκείνης της εποχής.

Ο Σαββέριος Φουρτουνιάδης, όπως ανέφερα παραπάνω, ήταν δραστήριο μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου.
΄Οπως πληροφορούμαστε από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (συνεδρίαση της 13ης Αυγούστου 1956), εισηγήθηκε την αθλοθέτηση από τον ίδιο 10 επάθλων χρηματικών για τους νικητές των ιπταμένων δίσκων 20χ20, 25χ25 και 35χ35, με σκοπό όπως έγγραφε στην επιστολή του «όπως αναπτερώσω το χαλαρωθέν αίσθημα της Σκοπευτικής ιδέας».
Για το σκοπό αυτό κατέθεσε 5.000 δρχ. σε Τράπεζα του Βόλου και σε λογαριασμό του Κυνηγετικού Συλλόγου. Τα βραβεία με την επωνυμία «Βραβεία Σαββέριου Φουρτουνιάδου» ήταν των 500 δρχ. για κάθε νικητή.
«Εάν ουδείς αναδειχθή νικητής κατά το πρώτον έτος των αγώνων τότε το έπαθλον εκ δραχμών 500 ως άνω προστίθεται εις το έπαθλον του επόμενου έτους, οπότε τούτο αναβιβάζεται εις δραχμάς 1.000, ο δε αριθμός των δίσκων αυξάνεται εις 25Χ25. Εάν κατά το δεύτερο έτος ουδείς αναδειχθή νικητής τότε το βραβείον εκ δραχμών 1000 προστίθεται εις το έπαθλον του τρίτου έτους οπότε τούτο αυξάνεται εις δραχμάς 1500 οι δε δίσκοι ορίζονται εις 35Χ35. Εν περιπτώσει μη αναδείξεως νικητού και κατά το τρίτον έτος η διαδικασία των επάθλων τερματίζεται προσωρινώς δια να επαναληφθή εκ της αρχής με έπαθλον πεντακόσιας (500) δραχμάς και ούτω καθ΄ εξής ως ανωτέρω», ανέφερε ο Σαββέριος Φουρτουνιάδης.
Το Δ.Σ. του συλλόγου αποδέχθηκε τη δωρεά και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρό του κ. Νίκο Στρατηγόπουλο, «όπως διαβιβάσει συγχαρητήρια και ορίζει ως Τράπεζα καταθέσεως την Εθνικήν Τράπεζαν Ελλάδος Αθηνών».
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 17ης Ιουνίου 1958, μεταξύ των άλλων «αποφασίζεται η διεξαγωγή της ετήσιας εκδρομής του συλλόγου στα Καλά Νερά την 29ην του μηνός Ιουνίου και ημέραν Κυριακήν δια λεωφορείων αυτοκινήτων και η διεξαγωγή τοπικών αγώνων επί 35 πήλινων δίσκων, εξ΄ ων οι 25 πρώτοι θα αποτελούν το Φουρτουνιάδιον έπαθλον».
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 16ης Ιουλίου 1958 ο κ. πρόεδρος ενημερώνει το το Διοικητικό Συμβούλιο
«ότι κατά την εκδρομήν την πραγματοποιηθήσαν την 30ην Ιουνίου 1958 επραγματοποιήθησαν οι σκοπευτικοί αγώνες εις τους οποίους περιελήφθη και το Φουρτουνιάδιον έπαθλον επί ιπταμένων δίσκων 25Χ25 ως από 1/9/56 επιστολήν του κ. Σαββερίου Φουρτουνάδη εφ΄ης ελήφθη η από 11Σεπτεμβρίου1956 απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου δια της οποίας ο σύλλογος απεδέχθη την δωρεάν του κ. Σαββερίου Φουρτουνιάδη εκ δραχμών 500 προς τόνωσιν της σκοπευτικής ιδέας, η κατάθεσις της οποίας (δωρεάς) εγένετο εις την Εθνικήν Τράπεζαν Ελλλάδος και Αθηνών Υπ/μα Βόλου.
Η Ελλανόδικος επιτροπή απετελέσθη εκ των κ.κ. Αναστασ. Χατζηαναστασίου Πρόεδρον του Κ.Ο.Ν.Ι. (Κυνηγετικός σύλλογος της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας), Τάκην Παρασκευόπουλο, Στεφ. Φεύγα και Γρηγ. Μιχαηλίδη. Αρχηγός βολής ορίσθη ο κ. Ν. Στρατηγόπουλος Πρόεδρος του συλλόγου, παρατηρηταί οι κ.κ. Δ. Τζαμτζής και Ιωάν. Δέτσικας.
Ο αγών προσέλαβεν μορφήν πείσματος προς κατάκτησιν του εκ χιλίων δραχμών (1.000) επάθλου του κ. Σ. Φουρτουνιάδη, το οποίον ων ανωτέρω ελέχθη, απήτει την θραύσιν 25 συνεχών δίσκων. Το αποτέλεσμα τούτο όπερ σημαίνει επιτυχίαν 100% επέτυχεν ο σκοπευτής του συλλόγου κ. Νικόλαος Κουτσός, θραύσας 25 δίσκους κατά σειράν άνευ ουδεμίας αποτυχίας. Ο αγών συνεχίσθη επί 35 δίσκων προς ανάδειξιν των νικητών κατά σειράν επιτυχίας τα δε αποτελέσματα έχουν ως εξής:

 • 1ος Νικητής Νικόλαος Κουτσός επιτυχίας 35 του Κυνηγετικού
 • 2ος Νικητής Ζαχαρίας Καρπίδας επιτυχίας 28 του Κυνηγετικού
 • 3ος Νικητής Νικόλαος Ντούγκας επιτυχίας 28 του Κ.Ο.Ν.Ι.
  [Η σειρά του δευτέρου και του τρίτου νικητού καθορίσθη κατόπιν μπαράζ και βολής επί διδύμων δίσκων.]
 • 4ος Νικητής ο Βασίλειος Παπαδόπουλος επιτυχίας 27του Κυνηγετικού
 • 5ος Νικητής ο Αλέξανδρος Φρόνιμος επιτυχίας 26 του Κυνηγετικού
 • 6ος Νικητής ο Λεωνίδας Βαφειάδης επιτυχίας 20 του Κυνηγετικού
 • 7ος Νικητής ο Αντώνιος Ματσούκας επιτυχίας 19 του Κυνηγετικού»
 • Εκδρομές λοιπόν, σκοπευτικοί αγώνες, αθλοθετήσεις, πρωτιές… Ο Σύλλογός μας δραστήριος και συμμέτοχος στα τοπικά και πανελλήνια κυνηγετικά δρώμενα εκείνης της εποχής. Και ο κ. Σαββέριος Φουρτουνιάδης κοντά μας σήμερα μέσα από το κείμενό του που αναδημοσιεύουμε:
  «Κυνήγια με βάσανα» . Του κ. Σαβ. Φουρτουνιάδη.

  Μαρία Στυλιαρογιάννη, κοσμήτωρας του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου.

  (Η ορθογραφία των κειμένων από τα αρχεία του Συλλόγου τηρήθηκε ως είχε, χωρίς όμως τα πνεύματα και την υποδιαστολή, γιατί ο υπολογιστής μου δεν διαθέτει ανάλογο πρόγραμμα. )

  Πίσω!!